INSCHRIJVINGEN

                                        RECREATIEREGLEMENT 2016

                                        WEDSTRIJDREGLEMENT 2016

 •   De trekking van de nummers gebeurt 01 u 00 vóór de aanvang van de wedstrijd.

 •   Alle deelnemers doen het nodige bij elke wedstrijd om te mogen deelnemen.

 •   Bij een teveel aantal deelnemers kan het bestuur beslissen om er een koppel

  wedstrijd van te maken.

 •   Bij kas- en koning wedstrijden zijn de inschrijvingen onbeperkt en worden er

  nummers gelegd.
  Deze wedstrijden kunnen dus
  geen koppelwedstrijd worden.

  HENGELLENGTE

 •   De hengellengte wordt beperkt tot 10 meter.

 •   Het gebruik van een elastiek is toegelaten.

 •   Lengte slag = vrij

  SIGNALEN

  Bij iedere wedstrijd zijn de volgende signalen van toepassing:

 •   1ste signaal : Start van de wedstrijd

 •   2de signaal : Wedstrijd duurt nog 5 minuten

 •   3de signaal : Einde van de wedstrijd

  LEEFNETTEN

 •   Het gebruik van de door HLV ter beschikking gestelde leefnetten is verplicht. Iedere visser gebruikt zijn eigen leefnetstelen.

 •   Iedere visser verwijdert vóór de weging zelf de stelen van zijn netten.

 •   Iedere visser brengt onmiddellijk na de weging zijn leefnetten terug naar het

leefnet kot’, uitgezonderd de vissers die helpen bij de weging of vermeld staan

bij het punt weging, hiervoor vragen wij dat het nummer ervoor of erna

(vrijwilliger ook toegestaan) deze netten meeneemt.

 •   Iedere visser verwijdert ook zijn stokken, takken.... alles wat gebruikt werd voor het vasthouden van de leefnetten.

 •   Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur.

  WEGING

 •   Iedere visser (of zijn vervanger) moet op zijn visplaats aanwezig zijn bij de weging van zijn vangst.
  Bij afwezigheid van de visser bij weging zal deze niet gewogen worden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de personen die helpen bij de weging of de uitbating van ‘t chalet en de keuken verzorgen.

 •   Maximum gewicht per leefnet is 20 kg. Tussen 20 en 25 kg krijgt men 20 kg. Meer dan 25 kg is NUL

 •   De nummers 1-2-3-4-5 verzorgen de weging.
  Bij het wegvallen van een visser bij één van deze nummers wordt deze
  vervangen door het volgende nummer in opgaande volgorde vanaf 6,7...enz.
  De taken worden in onderlinge afspraak aangeduid, waarvan er één persoon aan het ‘leefnet kot’ blijft om de teruggebrachte leefnetten in ontvangst te nemen en na te kijken.
  Andere nummers mogen zich ook aanbieden om te helpen, dit omdat sommige vissers niet meer in staat zijn om deze taak uit te voeren. Hierbij wordt er op collegialiteit onderling gerekend.
  De sportbestuurder is vrijgesteld van het punt weging. (Heeft nog andere taken te vervullen).

  VIS

 •   Alle gehaakte vis, ook gedregde (‘pikkelaar’) telt.

 •   De gehaakte vis vóór het eindsignaal telt nog, maar dient binnen 15 minuten

  geland te zijn.

 •   We vragen met aandrang de gevangen vis op gepaste wijze te behandelen, te

  onthaken in de emmer (Uitgezonderd grote karpers, brasem... die niet in de emmer passen) en voorzichtig met de kop naar beneden in het leefnet te plaatsen. (Om de ruggengraat niet te breken)

 •   Zeelt en winde dient men ten alle tijden te onthaken in de emmer.

 •   Vissen zonder weerhaak is verplicht (BARBLESS).

  (Is gemakkelijker om te onthaken, wat betekent tijdwinst en minder schade aan de vis.)

AAS

 •   Aan de haak is alles toegelaten, behalve :

  • -  Bol(deeg)

  • -  Alle drijvende aas

  • -  Brood, brooddeeg

  • -  Vers de fase, Rubiver

  • -  Rode maden

   !!! ENKEL KORRELS VAN DE CLUB TOEGELATEN

 •   Enkel voederen met maïs en korrels HLV. (Geen beperkingen)

 •   Er mag niet gevoederd worden met maden.

  !!! Zowel bij het voederen als het vissen met korrels, mogen enkel de HLV korrels gebruikt worden.
  Deze zijn te verkrijgen bij de inschrijving.

  VIS WIJZE

 •   Boordvissen is zowel links als rechts toegelaten, zonder echter de andere visser op zijn visplaats te hinderen.
  Hierbij wordt er gerekend op enig begrip van
  de visser t.o.v. van zijn collega’s naast zich, maak eventueel afspraken onderling.

  Dit geldt ook voor koppelwedstrijden.

 •   ‘Bovenop’ of half water vissen is verboden.
  Elke vorm van omzeiling hiervan heeft de onmiddellijke uitsluiting en latere sancties tot gevolg.
  Het getuigt ook van weinig respect voor zowel collega’s als het visbestand.

  COMPETITIEWEDSTRIJDEN

 •   Een wedstrijd is enkel geldig voor het klassement vanaf min. 6 deelnemers.

 •   Elke deelnemer zorgt ervoor dat hij zijn visplaats proper achterlaat.

 •   Bij het eindsignaal van het eerste gedeelte van de wedstrijd moet iedereen zijn

  visplaats onmiddellijk verlaten.
  Maximum 15 min. voor de aanvang van het tweede gedeelte v.d. wedstrijd mag iedereen zich naar zijn visplaats begeven.
  Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de sportbestuurder op vraag van de betrokken visser.

 •   Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur, of bij herhaling uitsluiting van alle deelnames aan wedstrijden. (Zowel bij club- als open wedstrijden.

 

CONTROLES

 •   Elke visser kan te allen tijde gecontroleerd worden door het bestuur op het naleven van dit reglement.

 •   Er is geen betwisting mogelijk i.v.m. de opgelegde sancties, bij het niet naleven van dit reglement, na beraad door het bestuur.

  EINDKLASSEMENTEN

  Om deel te nemen aan het eindklassement dient men aan de volgende criteria te voldoen:

 •   Start- en slotcriterium

 •   Kaswedstrijden

 •   50-plussers

 •   Koningvissen

 •   Koningkoppel

 •   Open vrijdagwedstrijden

Minimum 3 beste uitslagen Minimum 4 beste uitslagen Minimum 12 beste uitslagen Minimum 2 beste uitslagen Minimum 2 beste uitslagen Minimum 14 beste uitslagen

Bij een gelijke stand telt het meeste gewicht en wordt deze winnaar.

ALGEMENE BEPALINGEN

 •   Dit reglement dient als hulp om het vissen enigszins aangenaam te houden, zodat iedereen met plezier terugkomt om zijn hobby uit te oefenen.

 •   Collegialiteit, geen rivaliteit.

 •   Help elkaar, i.p.v. mekaar te bekritiseren.

 •   Leden en niet-leden die één of meerdere inbreuken doen, door het niet naleven

  van dit reglement kunnen onmiddellijk geschorst worden door Het Bestuur.

 •   Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en strikt toe te passen.

 •   Indien de vijver verhuurd is (zie kalender), kunnen deze clubs hun wedstrijden

  niet aanvangen vóór 10u00.

 •   Er wordt gevist van zonsopgang tot zonsondergang.

 •   Er mag slechts met één (werp)hengel gevist worden.

 •   De gevangen vis MOET DIRECT terug gezet worden.(Recreatievissen)

 •   Het Bestuur kan na intern beraad steeds uitzonderingen toestaan en afwijken van

  dit reglement.
  BIJ
  HLV KOMT MEN ZIJN HOBBY UITOEFENEN VOOR HET PLEZIER EN ZICH TE

  ONTSPANNEN, NIET OM OP ANDEREN TE VITTEN.
  ER WORDT OOK NIET GEVIST VOOR EEN GOUDEN KOE, DUS HOU HET SPORTIEF.

  HET BESTUUR

Dit reglement vervangt al de vorige en is geldig vanaf 1 januari 2016