RECREATIEREGLEMENT 2018

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 2018

 

INSCHRIJVINGEN

 • De trekking van de nummers gebeurt 01 u 00 vóór de aanvang van de wedstrijd.

 • Alle deelnemers doen het nodige bij elke wedstrijd om te mogen deelnemen.

 • Bij een teveel aantal deelnemers kan het bestuur beslissen om er een koppel wedstrijd van te maken.

 • Bij kas- en koning wedstrijden zijn de inschrijvingen onbeperkt en worden er nummers gelegd.

  Deze wedstrijden kunnen dus geen koppelwedstrijd worden.

  

HENGELLENGTE

 • De hengellengte wordt beperkt tot 10 meter.

 • Het gebruik van een elastiek is toegelaten.

 • Lengte slag = vrij 

 

SIGNALEN

Bij iedere wedstrijd zijn de volgende signalen van toepassing:

 • 1ste  signaal :  Start van de wedstrijd

 • 2de  signaal :  Wedstrijd duurt nog 5 minuten

 • 3de  signaal :  Einde van de wedstrijd 

LEEFNETTEN

 • Het gebruik van de door HLV ter beschikking gestelde leefnetten is verplicht.

  Iedere visser gebruikt zijn eigen leefnetstelen.

 • Iedere visser verwijdert vóór de weging zelf de stelen van zijn netten.

 • Iedere visser brengt onmiddellijk na de weging zijn droge leefnetten terug naar het ‘leefnet kot’, de natte netten hangt hij op de voorziene plaats hiervoor om te drogen.

  Uitgezonderd de vissers die helpen bij de weging of vermeld staan bij het punt weging, hiervoor vragen wij dat het nummer ervoor of erna (vrijwilliger ook toegestaan) deze netten meeneemt.

 • Iedere visser verwijdert ook zijn stokken, takken…. alles wat gebruikt werd voor het vasthouden van de leefnetten.

 • Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur. (Zowel bij club- als open wedstrijden).

  

WEGING

 • Iedere visser (of zijn vervanger) moet op zijn visplaats aanwezig zijn bij de weging van zijn vangst.

  Bij afwezigheid van de visser bij weging zal deze niet gewogen worden.

 • Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de personen die helpen bij de weging of de    uitbating van ‘t chalet en de keuken verzorgen.

 • Maximum gewicht per leefnet is 20 kg.  (Op weegschaal   23,000 Kg)

  Tussen 20 en 25 kg krijgt men 20 kg.  (Op weegschaal 23,001 Kg – 28,000 Kg)

  Meer dan 25 kg is NUL   (Op weegschaal  > 28,000 Kg)

 • De nummers 1-2-3-4-5 verzorgen de weging.

  Bij het wegvallen van een visser bij één van deze nummers wordt deze vervangen door het volgende nummer in opgaande volgorde vanaf 6,7…enz.

  De taken worden in onderlinge afspraak aangeduid, waarvan er één persoon aan de voorziene plaats blijft om de teruggebrachte leefnetten na te kijken.

  Andere nummers mogen zich ook aanbieden om te helpen, dit omdat sommige vissers niet meer in staat zijn om deze taak uit te voeren. Hierbij wordt er op collegialiteit onderling gerekend.

 De sportbestuurder is vrijgesteld van het punt weging. (Heeft nog andere taken te vervullen).

  

VIS

 • Vissen zonder weerhaak is verplicht (BARBLESS).

  (Is gemakkelijker om te onthaken, wat betekent tijdwinst en minder schade aan de vis.)

 • Alle gehaakte vis, ook gedregde (‘pikkelaar’) telt.

 • De gehaakte vis vóór het eindsignaal telt nog, maar dient binnen 15 minuten geland te zijn.

 • We vragen met aandrang de gevangen vis op gepaste wijze te behandelen, te onthaken in de emmer (Uitgezonderd grote karpers, brasem… die niet in de emmer passen) en voorzichtig met de kop naar beneden in het leefnet te plaatsen. (Om de ruggengraat niet te breken)

 • Zeelt en winde dient men ten alle tijden te onthaken in de emmer.

 • KOÏ KARPERS DIENEN ONMIDDELLIJK TERUG GEZET TE WORDEN.

  Verantwoordelijke wedstrijd verwittigen, waarna er 3 Kg gewicht bijgeteld wordt.

   

  AAS

 • Aan de haak is VERBODEN

 • Bol (deeg)

 • Alle drijvende aas

 • Brood, brooddeeg

 • Vers de fase, Rubiver

 • Alle soorten maden

   

  Enkel voederen met maïs en korrels HLV. (Geen beperkingen). Deze korrels zijn te verkrijgen bij de inschrijving)

 • Er mag niet gevoederd worden met maden.

VISWIJZE

 • Boordvissen is zowel links als rechts toegelaten, zonder echter de andere visser op zijn visplaats te hinderen.

  Hierbij wordt er gerekend op enig begrip van de visser t.o.v. van zijn collega’s naast zich, maak eventueel afspraken onderling.

  Dit geldt ook voor koppelwedstrijden.

 • ‘Bovenop’ of half water vissen is verboden.

  Elke vorm van omzeiling hiervan heeft de onmiddellijke uitsluiting en latere sancties tot gevolg.

  Het getuigt ook van weinig respect voor zowel collega’s als het visbestand.

   

  COMPETITIEWEDSTRIJDEN

 • Een wedstrijd is enkel geldig voor het klassement vanaf min. 6 deelnemers.

 • Elke deelnemer zorgt ervoor dat hij zijn visplaats proper achterlaat.

  !!! Verwijder achtergelaten visdraad e.d., dit voor grasmachine en gevogelte te sparen.

 • Bij het eindsignaal van het eerste gedeelte van de wedstrijd moet iedereen zijn visplaats onmiddellijk verlaten.

  Maximum 15 min. voor de aanvang van het tweede gedeelte v.d. wedstrijd mag iedereen zich naar zijn visplaats begeven.

  Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de sportbestuurder op vraag van de betrokken visser.

 • Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur, of bij herhaling uitsluiting van alle deelnames aan wedstrijden. (Zowel bij club- als open wedstrijden).

   

   

  CONTROLES

 • Elke visser kan te allen tijde gecontroleerd worden door het bestuur op het naleven van dit reglement.

 • Er is geen betwisting mogelijk i.v.m. de opgelegde sancties, bij het niet naleven van dit reglement, na beraad door het bestuur.

   

  EINDKLASSEMENTEN & PRIJSUITREIKINGEN

  Om deel te nemen aan het eindklassement dient men aan de volgende criteria te voldoen:

·        Start- en slotcriterium

Minimum 3 beste uitslagen

·        Kaswedstrijden

Minimum 4 beste uitslagen

·        50-plussers

Minimum 12 beste uitslagen

·        Koningvissen

Minimum 2 beste uitslagen

·        Koningkoppel

·        Open vrijdagwedstrijden

Minimum 2 beste uitslagen

Minimum 13 beste uitslagen

 

 OM AANSPRAAK TE MAKEN OP EINDKLASSEMENTEN & PRIJSUITREIKING

 • Dient men minstens één dag te komen helpen op ons jaarlijks MOSSELFEEST, dit liefst op een zaterdag of zondag.

  (Het mosselfeest is nodig om de vele kosten te dekken en het verdere bestaan van de club te garanderen).

 • Dient men minimum 10 wedstrijden van HLV mee gevist te hebben, open wedstrijden niet meegerekend. 

 • !!! DEZE REGELING GELDT NIET VOOR OPEN WEDSTRIJDEN, ENKEL EINDKLASSEMENTEN HLV.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • Dit reglement dient als hulp om het vissen enigszins aangenaam te houden, zodat iedereen met plezier terugkomt om zijn hobby uit te oefenen.

 • Collegialiteit, geen rivaliteit.

 • Help elkaar, i.p.v. mekaar te bekritiseren.

 • Leden en niet-leden die één of meerdere inbreuken doen, door het niet naleven van dit reglement kunnen onmiddellijk geschorst worden door Het Bestuur.

 • Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en strikt toe te passen.

 • Indien de vijver verhuurd is (zie kalender), kunnen deze clubs hun wedstrijden niet aanvangen vóór 10u00.

 • Er wordt gevist van zonsopgang tot zonsondergang.

 • Er mag slechts met één (werp)hengel gevist worden.

 • De gevangen vis MOET DIRECT terug gezet worden.(Recreatievissen)

 • Het Bestuur kan na intern beraad steeds uitzonderingen toestaan en afwijken van dit reglement.

 

 

BIJ HLV KOMT MEN ZIJN HOBBY UITOEFENEN VOOR HET PLEZIER EN ZICH TE ONTSPANNEN, NIET OM OP ANDEREN TE VITTEN.

 

ER WORDT OOK NIET GEVIST VOOR EEN GOUDEN KOE, DUS HOU HET SPORTIEF 

  

HET BESTUUR 

 

 

Dit reglement vervangt al de vorige en is geldig vanaf 1 januari 2018