RECREATIEREGLEMENT 2021

 

·        Er mag gevist worden met één vaste stok of (werp)hengel dit van zonsopgang tot zonsondergang.

·        Er moet in beide gevallen ZONDER WEERHAAK gevist worden.

·        Het gebruik van een elastiek is toegelaten.

·        VOEDEREN is ten strengste VERBODEN, uitgezonderd met maïs en korrels HLV. (Er mag ook niet gevoederd of gevist worden met maden)

·        Er mogen GEEN LEEFNETTEN gebruikt worden, de gevangen vis MOET DIRECT terug gezet worden.

·        Gebruik AAS > zie wedstrijdreglement

·        Er kan niet gevist worden wanneer er wedstrijden plaatsvinden of de vijver bezet is. (Zie wedstrijdkalender)

·        Het bestuur kan steeds uitzonderingen toestaan of afwijken van dit reglement.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 2021

 

INSCHRIJVINGEN

·        De trekking van de plaatsen gebeurt 01u00 vóór de aanvang van de wedstrijd, men moet dus ingeschreven zijn één uur vóór aanvang wedstrijd om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.. Dit kan via telefoon of de inschrijvingslijsten in het lokaal.

·        Na de trekking kan er niet meer deelgenomen worden aan de wedstrijd.

·        Bij een teveel aantal deelnemers kan het bestuur beslissen om er een koppel wedstrijd van te maken.

·        Bij kas- en koning wedstrijden zijn de inschrijvingen onbeperkt en worden er nummers gelegd.

Deze wedstrijden kunnen dus geen koppelwedstrijd worden.

 

HENGELLENGTE

·        De hengellengte is beperkt tot 10 meter.

·        Het gebruik van een elastiek is toegelaten.

·        Lengte slag = vrij

 

SIGNALEN

Bij iedere wedstrijd zijn de volgende signalen van toepassing:

·        1ste  signaal :  Start van de wedstrijd

·        2de  signaal :  Wedstrijd duurt nog 5 minuten

·        3de  signaal :  Einde van de wedstrijd

 

LEEFNETTEN

·        Het gebruik van de door HLV ter beschikking gestelde leefnetten is verplicht.

Iedere visser gebruikt zijn eigen leefnetstelen.

·        Elke deelnemer verwijdert vóór de weging zelf de stelen van zijn netten.

·        Iedere visser brengt onmiddellijk na de weging zijn droge leefnetten terug naar het ‘leefnet kot’, de natte netten hangt hij op de voorziene plaats hiervoor om te drogen.

Uitgezonderd de vissers die helpen bij de weging of vermeld staan bij het punt weging.  > Iemand van de weegploeg zal de netten van deze vissers die helpen naar de voorziene plaats brengen met de kruiwagen.

·        Iedere visser verwijdert ook zijn stokken, takken…. alles wat gebruikt werd voor het vasthouden van de leefnetten na de weging.

·        Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur. (Zowel bij club- als open wedstrijden).

 

WEGING

·        Iedere visser (of zijn vervanger) moet op zijn visplaats aanwezig zijn bij de weging van zijn vangst.

Bij afwezigheid van de visser bij weging zal deze niet gewogen worden.

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de personen die helpen bij de weging of de uitbating van ‘t chalet en de keuken verzorgen.

·        Maximum gewicht per leefnet is 20 kg.  (Op weegschaal   23,000 Kg)

Tussen 20 en 25 kg krijgt men 20 kg.  (Op weegschaal 23,001 Kg – 28,000 Kg)

Meer dan 25 kg is NUL   (Op weegschaal  > 28,000 Kg)

·        De nummers 1-2-3-4-5 verzorgen de weging.

Bij het wegvallen van een visser bij één van deze nummers wordt deze vervangen door het volgende nummer in opgaande volgorde vanaf 6,7…enz.

De taken worden in onderlinge afspraak aangeduid, waarvan er één persoon aan de voorziene plaats blijft om de teruggebrachte leefnetten na te kijken.

·        Andere nummers mogen zich ook aanbieden om te helpen, dit omdat sommige vissers niet meer in staat zijn om deze taak uit te voeren. Hierbij wordt er op collegialiteit onderling gerekend.

·        Het kan voorvallen dat iemand dringend weg moet en niet kan deelnemen aan de weging, in dit geval zeker de sportbestuurder verwittigen.

Dit kan natuurlijk niet bij elke wedstrijd toegestaan worden.

 

 

VIS

·        Vissen zonder weerhaak is verplicht (BARBLESS).

(Is gemakkelijker om te onthaken, wat betekent tijdwinst en vooral minder schade aan de vis).

·        Alle gehaakte vis, ook gedregde (‘pikkelaar’) telt.

·        De gehaakte vis vóór het eindsignaal telt nog, maar dient binnen 15 minuten geland te zijn.

·        We vragen met aandrang de gevangen vis op gepaste wijze te behandelen d.w.z.: Onthaken in de emmer (Uitgezonderd grote karpers, brasem… die niet in de emmer passen) en voorzichtig met de kop naar beneden in het leefnet te plaatsen. (Om de ruggengraat niet te breken)

·        Zeelt en winde dient men ten alle tijden te onthaken in de emmer.

 

AAS

·       Aan de haak is VERBODEN

1.     Bol (deeg)

2.     Alle drijvende aas

3.     Brood, brooddeeg

4.     Vers de fase, Rubiver

5.     Alle soorten maden

 

·       Enkel voederen met maïs en korrels HLV. (Geen beperkingen)

(Deze korrels zijn te verkrijgen bij de inschrijving).

·       Er mag niet gevoederd worden met maden.

 

VIS WIJZE

·        Boordvissen is zowel links als rechts toegelaten, zonder echter de andere visser op zijn visplaats te hinderen.

Hierbij wordt er gerekend op enig begrip van de visser t.o.v. van zijn collega’s naast zich, maak eventueel afspraken onderling.

Dit geldt ook voor koppelwedstrijden.

·        Bovenop, dreggen of half water vissen is verboden.

Elke vorm van omzeiling hiervan heeft de onmiddellijke uitsluiting en latere sancties tot gevolg.

Het getuigt ook van weinig respect voor zowel collega’s als het visbestand.

 

 

COMPETITIEWEDSTRIJDEN

·        Een wedstrijd is enkel geldig voor het klassement vanaf min. 6 deelnemers.

·        Bij het eindsignaal van het eerste gedeelte van de wedstrijd moet iedereen zijn visplaats onmiddellijk verlaten.

Maximum 15 min. voor de aanvang van het tweede gedeelte v.d. wedstrijd mag iedereen zich naar zijn visplaats begeven.

Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de sportbestuurder op vraag van de betrokken visser.

·        Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur, of bij herhaling uitsluiting van alle deelnames aan wedstrijden. (Zowel bij club- als open wedstrijden).

·       Elke deelnemer zorgt ervoor dat hij zijn visplaats proper achterlaat.

!!! Verwijder achtergelaten visdraad e.d., dit voor grasmachine en gevogelte te sparen.

 

 

CONTROLES

·        Elke visser kan te allen tijde gecontroleerd worden door het bestuur op het naleven van dit reglement.

·        Er is geen betwisting mogelijk i.v.m. de opgelegde sancties, bij het niet naleven van dit reglement, na beraad door het bestuur.

 

 

EINDKLASSEMENTEN

De volgende wedstrijden maken deel uit voor eindklassementen HLV:

 

·        Start- en slotcriterium

Minimum 3 beste uitslagen

·        Kaswedstrijden

Minimum 8 beste uitslagen

·        50-plussers

Minimum 14 beste uitslagen

·        Koningvissen

Minimum 2 beste uitslagen

·        Koningkoppel

Minimum 2 beste uitslagen

 

!!! OM MEE DEEL TE KUNNEN NEMEN AAN DE EINDKLASSEMENTEN HLV

(Er kunnen hierop uitzonderingen toegestaan worden door Het Bestuur, zie verder hieronder)

 

·       Tracht men minstens één dag te komen helpen op ons jaarlijkse MOSSELFEEST, dit liefst op een zaterdag of zondag.

(Het mosselfeest is nodig om de vele kosten te dekken en het verdere bestaan van de club te garanderen)

  

·       Dient men minimum 10 wedstrijden van HLV mee gevist te hebben, open wedstrijden niet meegerekend.

 

·        HET BESTUUR zal op het einde van het visseizoen een beslissing nemen of er voor de eindklassementen HLV eventueel een prijsuitreiking kan voorzien worden.

·        HET BESTUUR zal ook beslissen wie bij uitzondering toch aanspraak maakt op de prijsuitreiking voor de eindklassementen HLV, of wie niet.

Hierbij zal er vooral rekening gehouden worden met: de INZET VOOR DE CLUB, ouderdom en toestand van de leden.

 

De OPEN VRIJDAGWEDSTRIJDEN worden georganiseerd door HLV maar maken geen deel uit voor de eindklassementen HLV.

 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE  VZW HUMBEEKSE LIJNVISSERS

·        Dit reglement dient als hulp om het vissen enigszins aangenaam te houden, zodat iedereen met plezier terugkomt om zijn hobby uit te oefenen.

·        Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en strikt toe te passen.

·        Leden en niet-leden die één of meerdere inbreuken doen, door het niet naleven van dit reglement kunnen onmiddellijk geschorst worden door Het Bestuur.

·        De club kan alleen maar blijven bestaan door zich ervoor in te zetten.

·        Help elkaar, i.p.v. mekaar te bekritiseren.

·        Collegialiteit, geen rivaliteit.

 

Het Bestuur kan na intern beraad steeds uitzonderingen toestaan of afwijken van dit algemeen reglement.

 

 

 

BIJ HLV KOMT MEN ZIJN HOBBY UITOEFENEN VOOR HET PLEZIER EN ZICH TE ONTSPANNEN, NIET OM OP ANDEREN TE VITTEN.

ER WORDT OOK NIET GEVIST VOOR EEN GOUDEN KOE, DUS HOU HET SPORTIEF.

 

 

 

HET BESTUUR

 

 

Dit reglement vervangt al de vorige en is geldig vanaf 1 januari 2021