HUMBEEKSE LIJNVISSERS VZW

            Nachtegaallaan 25

              1851 Humbeek

            Tel: 02 / 269.03.50

         Rek.nr: BE21 9731 4171 3903

     www.humbeekselijnvissers.be

          ludwig.willems2@telenet.be

 

 

 

 

 Aanvraagformulier lidmaatschap

 

Ondergetekende : ………………………………………………………………………………………

Vraagt zijn lidmaatschap aan van de VZW Humbeekse Lijnvissers, overeenkomstig de bepalingen van Titel II Art. 6 en 7 in de statuten van de vereniging.

Hij / Zij verklaart kennis genomen te hebben van de statuten van de vereniging, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en er volledig mee akkoord te gaan.

Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement.

DATUM:……………………………………………...

Handtekening *

 

 

* Handtekening van ouder of voogd indien minderjarige aanvrager.

Algemene inlichtingen

Naam, voornaam : …………………………………………………………………………………….

Straat : ………………………………………………………… Nummer : ……….. Bus : …………

Woonplaats : …………………………………....................... Postnummer : ……………………..

Geboortedatum : ………………………………

Tel.nr: …………………………………………...

E-mail : …………………………………………………………………………………………............

 

 

VISSEND LID  

STEUNEND LID  

 

Na het volledig invullen van dit formulier, zal uw aanvraag voorgedragen worden aan het bestuur.

Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris