VZW HUMBEEKSE LIJNVISSERS                     IBAN: BE21 9731 41 71 3903                           

        NACHTEGAALLAAN 25                           BIC: ARSPEBE22

             1851 HUMBEEK                                  BTW: BE 0412 109 844

              (Vlaams Gewest)                                RPR: BRUSSEL Nederlandstalige Afdeling

                02 / 269 03 50                                  

   ludwig.willems2@telenet.be

 www.humbeekselijnvissers.be      

 

 

Aanvraagformulier lidmaatschap

 

Ondergetekende : ………………………………………………………………………………………

Vraagt zijn lidmaatschap aan van de VZW Humbeekse Lijnvissers als toegetreden lid, in overeenstemming met de bepalingen van Titel II Art.13,14,15,16,17,18 in de statuten van de vereniging.

Hij / Zij verklaart kennis genomen te hebben van de statuten van de vereniging, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 23/04/2024, en er volledig mee akkoord te gaan.

Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement.

DATUM:……………………………………………...

Handtekening *

 

* Handtekening van ouder of voogd indien minderjarige aanvrager.

Algemene inlichtingen

Naam, voornaam : …………………………………………………………………………………….

Straat : ………………………………………………………… Nummer : ……….. Bus : …………

Woonplaats : …………………………………....................... Postnummer : ……………………..

Geboortedatum : ………………………………

Tel.nr: ………………………………………...

 

E-mail : …………………………………………………………………………………………...........

 

Rijksregisternr.: ....................................................................

 

 

VISSEND LID  

STEUNEND LID   

 

Na het volledig invullen van dit formulier, zal uw aanvraag voorgedragen worden aan het bestuur.

 

Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris