VZW HUMBEEKSE LIJNVISSERS                     IBAN: BE21 9731 41 71 3903                           

        NACHTEGAALLAAN 25                           BIC: ARSPEBE22

             1851 HUMBEEK                                  BTW: BE 0412 109 844

              (Vlaams Gewest)                                RPR: BRUSSEL Nederlandstalige Afdeling

                02 / 269 03 50                                  

   ludwig.willems2@telenet.be

 www.humbeekselijnvissers.be      

 

 

Aanvraagformulier lidmaatschap

 

Ondergetekende : ………………………………………………………………………………………

Vraagt zijn lidmaatschap aan van de VZW Humbeekse Lijnvissers als toegetreden lid, in overeenstemming met de bepalingen van Titel II Art.14,15,16,17,18 in de statuten van de vereniging.

Hij / Zij verklaart kennis genomen te hebben van de statuten van de vereniging, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en er volledig mee akkoord te gaan.

Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement.

DATUM:……………………………………………...

Handtekening *

 

 

* Handtekening van ouder of voogd indien minderjarige aanvrager.

Algemene inlichtingen

Naam, voornaam : …………………………………………………………………………………….

Straat : ………………………………………………………… Nummer : ……….. Bus : …………

Woonplaats : …………………………………....................... Postnummer : ……………………..

Geboortedatum : ………………………………

Tel.nr: …………………………………………...

E-mail : …………………………………………………………………………………………............

 

 

VISSEND LID  

STEUNEND LID   

 

Na het volledig invullen van dit formulier, zal uw aanvraag voorgedragen worden aan het bestuur.

 

Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris