REGELS i.v.m. AFVAL SORTEREN

AAN INGANG CHALET

(Men neemt alleen nog gesorteerd afval mee en om boetes te vermijden)
ENKEL PMD:(BLAUWE VUILZAKKEN)
BLIKKEN, PLASTIEKEN VERPAKKINGEN,.... IN BLAUWE VUILZAK VOORAAN DEPONEREN, AAN INGANG CHALET, of TERUG MEENEMEN NAAR HUIS. 
!!! NIET MEER IN VUILBAKKEN VOORAAN VIJVER
RESTAFVAL: (Doorschijnende zakken)
ETENSRESTEN en dergelijke KAN MEN IN HET CHALET IN DE VUILBAKKEN DEPONEREN (Geen glas of gevaarlijk afval)
 
!!! ROND DE VIJVER MAG GEEN ENKEL AFVAL MEER AANWEZIG ZIJN.
!!! OP HET TERRAS DIENEN SIGARETTENPEUKEN IN DE VOORZIENE ASBAKKEN GEDEPONEERD TE WORDEN > NIET OP DE GROND.

 

HUMBEEKSE LIJNVISSERS VZW

RECREATIE- & WEDSTRIJDREGLEMENT 2024

 

RECREATIEREGLEMENT 2024

·        Er mag gevist worden met één vaste stok of (werp)hengel dit van zonsopgang tot zonsondergang.

·        Er moet in beide gevallen ZONDER WEERHAAK (Barbless) gevist worden.

·        Het gebruik van een elastiek is toegelaten.

·        VOEDEREN is ten strengste VERBODEN, uitgezonderd met maïs en korrels HLV. (Er mag ook niet gevoederd of gevist worden met maden)

·        Er mogen GEEN LEEFNETTEN gebruikt worden, de gevangen vis MOET DIRECT TERUG GEZET WORDEN.

·        Gebruik AAS > zie wedstrijdreglement

·        Er kan niet gevist worden wanneer er wedstrijden plaatsvinden of de vijver bezet is. (Zie wedstrijdkalender)

·        Het bestuur kan steeds uitzonderingen toestaan of afwijken van dit reglement. 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 2024

 

INSCHRIJVINGEN

·        De trekking van de plaatsen gebeurt 01u00 vóór de aanvang van de wedstrijd, men moet dus ingeschreven zijn één uur vóór aanvang wedstrijd om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Dit kan via telefoon 02/269 03 50, facebook of de inschrijvingslijsten in het lokaal.

·        Na de trekking kan er niet meer deelgenomen worden aan de wedstrijd.

·        Bij een teveel aantal deelnemers kan het bestuur beslissen om er een koppel wedstrijd van te maken.

·        Bij clubkampioenschap wedstrijden zijn de inschrijvingen onbeperkt en worden er nummers gelegd.

Deze wedstrijden kunnen dus geen koppelwedstrijd worden.

 

HENGELLENGTE

·        De hengellengte is beperkt tot 10,5 meter.

·        Het gebruik van een elastiek is toegelaten.

·        Lengte slag = vrij

 

SIGNALEN

Bij iedere wedstrijd zijn de volgende signalen van toepassing:

·        1ste  signaal :  Start van de wedstrijd

·        2de  signaal :  Wedstrijd duurt nog 5 minuten

·        3de  signaal :  Einde van de wedstrijd

 

LEEFNETTEN

·        Het gebruik van de door HLV ter beschikking gestelde leefnetten is verplicht.

Iedere visser gebruikt zijn eigen leefnetstelen.

·        Elke deelnemer verwijdert vóór de weging zelf de stelen van zijn netten.

·        Iedere visser (Behalve diegenen die helpen met weging of met uitbating chalet, keuken) brengt onmiddellijk na de weging  zijn leefnetten terug naar de plaats waar hij ze heeft afgehaald. 

Men hangt de netten terug aan de draad om te drogen, dit met de voorziene musketons bevestigd aan

de netten.

·        Iedere visser verwijdert ook zijn stokken, takken…. alles wat gebruikt werd voor het vasthouden van de leefnetten na de weging.

·        Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur.

 

WEGING

·        Iedere visser (of zijn vervanger) moet op zijn visplaats aanwezig zijn bij de weging van zijn vangst.

Bij afwezigheid van de visser bij weging zal deze niet gewogen worden.

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de personen die helpen bij de weging of de uitbating van ‘t chalet, keuken.

·        Bij het wegen wordt de gevangen vis direct in de weegzak gedeponeerd, zonder leefnet.

·        Maximum gewicht per leefnet is 25 kg.  (Op weegschaal 25,000 Kg)

Tussen 25 en 30 kg krijgt men 25 kg. (Op weegschaal 25,001 Kg – 30,000 Kg)

Meer dan 30 kg is NUL   (Op weegschaal > 30,001 Kg)

·        De weging gebeurt als volgt:

Visser plaats 1 helpt visser plaats 2, visser plaats 2 helpt visser plaats 1 …enz.

(Nr 1 & nr 2 helpen mekaar, Nr 3 & nr 4 helpen mekaar, ... enz)

Bij het wegvallen van een visser bij één van deze nummers wordt deze vervangen door het volgende nummer in opgaande volgorde.

De taken worden in onderlinge afspraak aangeduid:

 

Eén persoon blijft aan de voorziene plaats waar elke deelnemer zijn leefnetten terugbrengt en omhoog hangt, om deze na te kijken.

1. Eén persoon voor paal met weegschaal

2. Eén persoon voor af te lezen, waarbij hij deze afroept en noteerd.

3. Eén extra persoon voor te helpen

 

ØDus op de weegplaats zijn er max. 5 pers. aanwezig.

(3 wegers & 2 deelnemers)

 

!!! ELKE DEELNEMER BRENGT ZIJN LEEFNETTEN ZELF NAAR DE VOORZIENE PLAATS OM OP TE HANGEN. (Behalve diegenen die helpen met weging of uitbating chalet, keuken)

 

·        Andere nummers mogen zich ook aanbieden om te helpen, dit omdat sommige vissers niet meer in staat zijn om deze taak uit te voeren. Hierbij wordt er op collegialiteit onderling gerekend.

·        Het kan voorvallen dat iemand dringend weg moet en niet kan deelnemen aan de weging, in dit geval zeker de sportbestuurder verwittigen.

Dit kan natuurlijk niet bij elke wedstrijd toegestaan worden.

 

VIS

·        Alle gehaakte vis, ook gedregde (‘pikkelaar’) telt.

·        De gehaakte vis vóór het eindsignaal telt nog, maar dient binnen 15 minuten geland te zijn.

·        We vragen met aandrang de gevangen vis op gepaste wijze te behandelen d.w.z.: Onthaken in de emmer (Uitgezonderd grote karpers die niet in de emmer passen) en voorzichtig met de kop naar beneden in het leefnet te plaatsen. (Om de ruggengraat niet te breken)

·        Zeelt en winde dienen ten allen tijde onthaakt te worden in de emmer.

 

AAS

 

Aan de haak TOEGELATEN

·         ENKEL KORRELS V/D CLUB, PELLETS, MAÏS, BOL, PASTA (Spaghetti onder alle vormen) en grote PIEREN.

 

Aan de haak is VERBODEN

·         LEVEND AAS (met uitzondering grote pieren), KEMPZAAD of andere ZADEN, BROOD, BROODDEEG, AARDAPPEL, ...

·         ALLE SOORTEN MADEN

·         VERS DE FASE, RUBIVER

·     ALLE SOORTEN NAMAAKAAS IN SILICONEN, PLASTIEK, ....

·     DRIJVEND AAS

 

VOEDEREN

 

Ø  DIT MET KLEINE CUP BOVENOP HENGEL, KATAPULT of MET DE HAND > GEEN VASTE BALLETJES (BALLEN) GOOIEN.

Ø  ENKEL VOEDEREN MET KORRELS V/D CLUB en MAÏS.

 

  VERBODEN TE VOEDEREN MET

ANDERE KORRELS dan deze v/d club, PELLETS, VAST VOEDER, VERS DE FASE, CASTERS, KEMPZAAD of andere ZADEN, COUSCOUS of DEEGWAREN, ALLE SOORTEN MADEN

 

VIS WIJZE

 

·        Ondiep vissen toegestaan. (Enkel met vaste stok met of zonder rek toegestaan, geen werphengels)

·        Boordvissen is zowel links als rechts toegelaten, zonder echter de andere visser op zijn visplaats te hinderen.

Hierbij wordt er gerekend op enig begrip van de visser t.o.v. van zijn collega’s naast zich, maak eventueel afspraken onderling.

Dit geldt ook voor koppelwedstrijden.

·        Vissen zonder weerhaak is verplicht (BARBLESS).

(Is gemakkelijker om te onthaken, wat betekent tijdwinst en vooral minder schade aan de vis).

·        Bij het wegen wordt de gevangen vis direct in de weegzak gedeponeerd, zonder leefnet.

 

WEDSTRIJDEN

 

·        Een wedstrijd is enkel geldig voor het klassement vanaf min. 6 deelnemers.

·        Bij het eindsignaal van het eerste gedeelte van de wedstrijd moet iedereen zijn visplaats onmiddellijk verlaten.

Maximum 15 min. voor de aanvang van het tweede gedeelte v.d. wedstrijd mag iedereen zich naar zijn visplaats begeven.

Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de sportbestuurder op vraag van de betrokken visser.

·       Indien er nog netten of andere zaken na de wedstrijd rond de vijver liggen, zal de visser van deze visplaats gesanctioneerd worden door bv. geen deelname aan de volgende wedstrijd(en) te kiezen door het bestuur, of bij herhaling uitsluiting van alle deelnames aan wedstrijden. (Zowel bij club- als open wedstrijden).

·       Elke deelnemer zorgt ervoor dat hij zijn visplaats proper achterlaat.

!!! Verwijder achtergelaten visdraad, plastieken zakjes, e.d. , .......

 

CONTROLES

 

·        Elke visser kan te allen tijde gecontroleerd worden door het bestuur op het naleven van dit reglement.

·        Er is geen betwisting mogelijk i.v.m. de opgelegde sancties, bij het niet naleven van dit reglement, na beraad door het bestuur.

 

EINDKLASSEMENTEN

 

De volgende wedstrijden maken deel uit voor eindklassementen HLV:

 

·        Clubkampioenschap 2024

Minimum 5 beste uitslagen

 

!!! OM MEE DEEL TE KUNNEN NEMEN AAN DE EINDKLASSEMENTEN HLV

(Er kunnen hierop uitzonderingen toegestaan worden door Het Bestuur, zie verder hieronder)

 

·        Tracht men minstens één dag te komen helpen op ons jaarlijkse EETFESTIJN, dit gaat door de eerste vrijdag, zaterdag en zondag op 1-2-3 NOVEMBER 2024

(Het eetfestijn is nodig om de vele kosten te dekken en het verdere bestaan van de club te garanderen)

·        En dient men minimum 10 wedstrijden van HLV mee gevist te hebben, open wedstrijden niet meegerekend.

·        HET BESTUUR zal op het einde van het visseizoen een beslissing nemen of er voor de eindklassementen HLV eventueel een prijsuitreiking kan voorzien worden.

·        HET BESTUUR zal ook beslissen wie bij uitzondering toch aanspraak maakt op de prijsuitreiking voor de eindklassementen HLV, of wie niet.

      Hierbij zal er vooral rekening gehouden worden met: de INZET VOOR DE CLUB, ouderdom en toestand van de leden.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE  VZW HUMBEEKSE LIJNVISSERS

·       Dit reglement dient als hulp om het vissen enigszins aangenaam te houden, zodat iedereen met plezier terugkomt om zijn hobby uit te oefenen.

·        Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en strikt toe te passen.

·        Leden en niet-leden die één of meerdere inbreuken doen, door het niet naleven van dit reglement kunnen onmiddellijk geschorst worden door Het Bestuur.

·        De club kan alleen maar blijven bestaan door zich ervoor in te zetten.

·        Help elkaar, in plaats van te bekritiseren.

·        Collegialiteit, geen rivaliteit.

 

Het Bestuur kan na intern beraad steeds uitzonderingen toestaan en afwijken van dit algemeen reglement.

 

BIJ HLV KOMT MEN ZIJN HOBBY UITOEFENEN VOOR HET PLEZIER EN ZICH TE ONTSPANNEN, NIET OM OP ANDEREN TE VITTEN.

ER WORDT OOK NIET GEVIST VOOR EEN GOUDEN KOE, DUS HOU HET SPORTIEF.

 

HET BESTUUR

 

 

Dit reglement vervangt al de vorige en is geldig vanaf 1 januari 2024